Sociale vaardigheden op maat

sociaal vaardig
De methode HANDIGdoen! is ontstaan vanuit de behoefte om voor kinderen met uiteenlopende psychiatrische problematiek, comorbiditeit en een relatief korte verblijfsduur binnen het speciaal onderwijs en de GGZ, een methode voor sociale vaardigheden op maat te maken. Daarbij is deze methode ontstaan vanuit de behoefte een begrippenkader te ontwikkelen om de sociaal-emotionele ontwikkelingsopgave waarvoor kinderen in de basisschoolleeftijd gesteld staan hanteerbaar te maken voor leerkrachten.

sociaal vaardig

Sociale handig gedrag

In HANDIGdoen! staat de basis van sociaal handig gedrag centraal: wat is in deelvaardigheden de essentie van elke specifieke sociale vaardigheid? Deze basis, zoals deze ook in diverse SoVa-trainingen en leerlingvolgsystemen beschreven worden, is met HANDIGdoen! inzichtelijk in kaart gebracht, samengevat en teruggebracht tot een overzichtelijke kaartenset van 30 STUURkaarten. 

Op iedere STUURkaart staat een vaardigheid omschreven in vier aandachtspunten, richtlijnen voor het gewenste gedrag. Deze vaardigheden zijn samengebracht in een Observatielijst voor de leerkracht en daarnaast in een Observatielijst voor het kind. De leerkracht kiest op basis van de resultaten van deze Observatielijsten, één stuurkaart met de voor het desbetreffende kind meest urgente aan te leren vaardigheid.

Met de STUURkaarten uit deze methode, geformuleerd in de ik-vorm, kunnen taakeisen worden afgestemd op de al aanwezige of nog aan te leren vaardigheden van het individuele kind. Ook voor groepen zijn de STUURkaarten in te zetten als uitgangspunt voor het aanleren van sociaal handig gedrag.

sociaal vaardig

Handleiding

Sociale Vaardigheden aanleren is vooral veel oefenen in de praktijk. Om op verschillende manieren aan de slag te kunnen gaan met een STUURkaart van de gekozen vaardigheid staan er in de handleiding een aantal didactische werkvormen beschreven met tips en aandachtspunten voor de klassikale of individuele lessen. Daarbij komen bij iedere STUURkaart diverse spel- en werkvormen. Deze zijn nog in ontwikkeling.

sociaal vaardig

Kerndoelen Basisonderwijs

HANDIGdoen! is bedoeld voor kinderen vanaf 6 tot 12 jaar, maar staat los van de leeftijdsgebonden ontwikkeltaken.
De sociale vaardigheden die met HANDIGdoen! aangekaart kunnen worden sluiten aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs ’Oriëntatie op jezelf en de wereld – mens en samenleving’: KERNdoel 34 en KERNdoel 37.
Werken met HANDIGdoen! geeft daarbij een goede invulling voor een aantal van de verplichte lessen burgerschapsvorming.

sociaal vaardig

Competentievergrotend werken

Bij het opzetten van deze methode zijn wij uitgegaan van het competentievergrotend werken. Naast instructie, bekrachtiging van gewenst gedrag, nabespreken van een lastige situatie en het vervullen van een voorbeeldfunctie (externe vormen van gedragsbeinvloeding), gaan wij eveneens uit van zelfsturing en motivatie (intrinsieke vormen van gedragsbeinvloeding).

 

De methode HANDIGdoen! draait nu nog deels als een pilot. HANDIGdoen-materialen zijn al wel bijna volledig beschikbaar voor geregistreerde leden.

Wij staan uiteraard altijd open voor vragen en feedback.

Interesse in HANDIGdoen! Meer weten?
Neem gerust contact op met Annemariet van Beers:
T 020 416 63 43 | info@dubbelzes.nl

colofon

HANDIGdoen! © 2015 Dubbelzes uitgeverij is ontwikkeld door en onder verantwoordelijkheid Dubbelzes uitgeverij 
> Annemariet van Beers 
grafisch ontwerper, spelauteur en uitgever

Annemariet van Beers 

Dubbelzes is hiervoor veel dank verschuldigd aan de medewerkers van De Pionier, interne basischool van De Bascule, Academisch Centrum in Duivendrecht, en in het bijzonder aan: Merel Schulte en Cisca van Wattingen.
De MOTIVATIEkaarten zijn daarbij tot stand gekomen met dank aan Whitney Kiesouw en de medewerkers van PI-school De Ster in Hoofddorp.

De gegeven licentie en inlogcode om specifieke onderdelen van de HANDIGdoen-website te kunnen gebruiken en bezoeken is strikt persoonlijk en wordt alleen verstrekt aan de geregistreerde deelnemers, bij de aanschaf van een volledige TOOLbox HANDIGdoen!
Wanneer de inlogCODE wordt aangepast krijgen deze geregistreerde deelnemers daarvan per e-mail bericht. Een abonnement op de HANDIGdoen-website wordt gegeven tot het einde van een schooljaar.
* Ruim een maand voor het aflopen van het abonnement krijgen geregistreerde deelnemers een bericht. Het abonnement wordt na een jaar automatisch verlengd, tenzij er een maand van tevoren is opgezegd.

© copyright

Alle beelden, teksten en andere content van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dubbelzes uitgeverij is het niet toegestaan de website of enig onderdeel hiervan te kopiëren, te downloaden om op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen en/of te framen. Ongewenste verspreiding zal juridische gevolgen hebben. Neem bij twijfel altijd eerst contact op met Annemariet van Beers.

VRAGEN? Neem contact op met Annemariet van Beers:
T 020 416 63 43 | info@dubbelzes.nl

 

VOLG ONS

       

DUBBELZES UITGEVERIJ

Annemariet van Beers
Basilicumhof 20
1115 DL Duivendrecht
020 416 63 43
info@dubbelzes.nl

kvk Amsterdam 34162524